STUDIJNÍ PODMÍNKY BRITISH ASSET INVESTMENT ACADEMY

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto studijní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island („Společnost“) a Vámi, studentem Investiční Akademie British Asset („Student“) jak je tento projekt popsán níže („Akademie“).

1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému na webových stránkách Společnosti britishasset.com („Online systém“).

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Akademie uvedených v těchto Podmínkách.

2.  AKADEMIE A STUDIUM

2.1. Společnost Vám umožňuje studovat Investiční Akademii British Asset, alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na sdílenou ekonomiku, kryptoměny, komunitní investování, networking a neuromarketing. Studium probíhá výhradně online na portálu britishasset.com ve studijní sekci s pravidelným měsíčním obsahem zveřejňovaným vždy 20 dne v měsíci a dalším bonusovým obsahem.

2.2. Studium je zpoplatněné zaplacením studijních kreditů. Jeden kredit činí 50 britských liber, tedy 1500 českých korun. Minimální platba za měsíční studium je jeden (1) kredit.

2.3. Studium začíná vyplněním a odesláním online přihlášky ze stránek britishasset.com do Investiční Akademie a zaplacením 10% kreditů cílového počtu kreditů. V přihlášce si student zvolí cílový počet kreditů, podle projektu British Asset, jehož bonusovou akcii chce získat za úspěšné dokončení studia. V přihlášce si student volí výši pravidelného měsíčního kreditu, splátky za studium (viz bod 2.2. Podmínek). Společnost na základě přijaté přihlášky přidělí Studentovi jeho studijní číslo, jež slouží jako variabilní symbol pro připsání plateb za studijní kredity. Po přijetí platby za vstupní kredity odešle Společnost Studentovi přístupy do studijní členské sekce, kde je studijní obsah.

2.4. Studium končí dosažením cílového počtu kreditů. Za dosažení cílového počtu kreditů dostává student od Společnosti bonusovou privátní britskou akcii do vybraného projektu British Asset jak je specifikováno v bodu 3. těchto Podmínek.

2.5. Studijní kredity se sčítají pod studijním číslem Studenta (variabilní symbol) až do ukončení studia, dosažením cílového počtu kreditů. Student získává kredity a) pravidelným měsíčním nastavením splátek, kreditů, b) mimořádnými kredity, které lze přikoupit ke studiu a tím urychlit dosažení cílového počtu kreditů, c) bonusové kredity zdarma za doporučování Akademie skrze affiliate systém Společnosti dle bodu 5. Podmínek.

3.   BONUSOVÁ AKCIE

 3.1. Za dosažení cílového počtu kreditů, dostává Student bonusovou privátní britskou akcii konkrétně vybraného projektu British Asset, který si Student zvolil v přihlášce do studia. Po úhradě 10% z cílového počtu kreditů na začátku studia, vystaví Společnost elektronickou opci, rezervaci na vydání bonusové akcie na jméno Studenta. Privátní akcii poté převede Společnost na Studenta bezúplatně jako bonus za řádné dokončení studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů), Student si platí pouze administrativní poplatek za vydání akcie na své jméno ve výši 89 britských liber (zhruba 2600 korun). V případě řádných splátek studijních kreditů, bez upomínek za zpožděné platby v průběhu studia, hradí administrativní poplatek Společnost jako bonus za pravidelné splátky Studenta.

3.2. Společnost vlastní bonusové akcie jako podíl na kapitálovém jmění konkrétní britské společnosti, která vlastní projekt British Asset. Po dosažení cílového počtu kreditů Studentem, Společnost akcii převede na Studentovo jméno a provede zápis o převodu akcie a vlastnictví akcie na Studenta do Companies House, veřejného rejstříku společností Velké Británie. Student před převodem akcie odsouhlasí Obchodní Podmínky a Projektovou smlouvu konkrétního projektu British Asset ze kterého získává bonusovou akcii.

3.3. Po převodu privátní britské akcie na Studenta, se Student stává právoplatným akcionářem společnosti provozující konkrétní projekt British Asset s právem 8% dividendy, ročního výnosu z nominální hodnoty akcie a majitelskými právy, jak je uvedeno v Obchodních Podmínkách a Projektové Smlouvě konkrétního projektu. Student obdrží společně s akcií také přístupy do online členské sekce projektu British Asset, kde může vykonávat svoje majitelská práva, rezervace ubytování.

3.4. Na bonusové akcie v rámci dosažení cílového počtu studijních kreditů se nevztahují žádné slevy ani bonusy tak, jak mohou být prezentovány pro Akcionáře Společnosti ze stránek britishasset.com v jednotlivých kampaních na konkrétní projekty British Asset. Student získává privátní akcii jako bonus od Společnosti a to bezúplatně, v žádném případě se nejedná o prodej akcií na splátky a Student nemá jakékoliv nároky na uplatnění slev či bonusů na držení bonusové akcie.

4.  MAJITELSKÁ PRÁVA

 4.1. Po získání prvních deseti (10) studijních kreditů, má Student právo využít v rámci elektronické opce na budoucí bonusovou akcii (viz bod 3.1. Podmínek) majitelská práva ke konkrétnímu projektu British Asset.

4.2. Majitelským právem se rozumí využití jednoho týdnu ubytování zdarma v dané destinaci projektu British Asset v roce. Toto ubytování může Student využít pro vlastní cestování nebo může dále přeprodat třetím stranám na vlastní náklady a zisk.

4.3. Využití majitelských práv se řídí Projektovou Smlouvou daného projektu British Asset, kterými se musí Student řídit. Jedná se zejména o proces rezervace majitelských práv (konkrétních termínů), zakoupení servisních balíčků za každou ubytovanou osobu a dalších podmínek specifikovaných v Projektové Smlouvě.

5.   AFFILIATE SYSTÉM A BONUSOVÉ KREDITY

 5.1. Student získává v rámci studia Akademie unikátní doporučovací kód, affiliate kód pro doporučování Investiční Akademie na internetu. V rámci studijní členské sekce bude vzdělán a poučen, jak tento kód a affiliate marketing používat. Cílem affiliate systému je doporučování, získávání nových studentů do Akademie, za které Student dostane bonusové studijní kredity zdarma.

5.2. V případě, že Společnost získá nového Studenta na základě doporučení skrze affiliate kód Studenta, přiřadí nového Studenta do sítě kontaktů stávajícího Studenta, kde se sčítají kredity pro vytvoření bonusového kreditu.

5.3. Jeden bonusový kredit získává Student za dosažení každých deseti studijních kreditů v síti jím doporučených Studentů. Bonusové kredity se přičítají do cílového počtu kreditů k dosažení bonusové privátní britské akcie.

6.  PŘERUŠENÍ STUDIA, VYPOVĚZENÍ STUDIJNÍCH PODMÍNEK

6.1. Splatnost pravidelných měsíčních studijních kreditů je vždy do 21 dne v měsíci. Pokud se Student zpozdí s úhradou studijních kreditů do 14 dní po splatnosti, bude mu Společností odeslána upozorňovací SMS zdarma.

6.2. Pokud se Student opozdí s úhradou pravidelných studijních kreditů více jak 14 dní, bude mu Společností odeslána zpoplatněná upozorňovací SMS v ceně deseti (10) britských liber (cca 300CZK). Tento poplatek bude připočten ke studijnímu kreditu následující měsíc.

6.3. Pokud je Student v prodlení s pravidelnou platbou studijních kreditů déle jak kalendářní měsíc a nepožádá si o přerušení studia dle bodu 6.4. Podmínek, zruší Společnost studijní účet Studenta po 45 dnech prodlení plateb bez náhrady.

6.4. V případě, že Student nebude schopen pravidelných, měsíčních studijních plateb za kredity, může požádat Společnost o přerušení studia a to písemně emailem na adresu info@britishasset.com v souladu s těmito Podmínkami. Společnost přeruší studium na šest kalendářních měsíců od obdržení žádosti o přerušení studia. Po skončení šesti měsíců se obnovuje studium v plném rozsahu, pokud Student nebude schopen po šesti měsících pokračovat ve studiu, je automaticky Studium ukončené bez náhrady.

6.5. Společnost může vypovědět studium Studentovi na základě těchto Podmínek pokud je Student v prodlení s úhradou za studijní kredity více jak měsíc dle bodu 6.3. nebo šest měsíců s přerušením studia dle bodu 6.4. Podmínek. Dále pokud Student hrubým způsobem poruší ujednání v bodu 7.3. Podmínek, případě Projektové smlouvě o využití majitelských práv dle bodu 4.3. Podmínek.

6.6. Student může ukončit studium Společnosti na základě těchto Podmínek, pokud Společnost nezajistí studijní obsah. Nebo kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí před dosažením cílového počtu kreditů.

6.7. Zaplacené studijní kredity jsou nevratné a nelze se dožadovat vrácení peněz za zaplacené studijní kredity.

7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 7.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Studentem a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

7.2. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

7.3. Student se zavazuje uchovávat přístupové údaje do studijní sekce jako důvěrné a v žádném případě nesmí zpřístupnit studijní obsah třetím stranám jakýmkoliv způsobem, zejména poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. Porušení tohoto ustanovení může být okamžité vypovězení studia podle bodu 6.3. bez náhrady. Nárok na vymáhání případné škody způsobené zneužitím autorských práv Společnosti zůstává zachován.

7.4. Podmínky vstupují v platnost dnem elektronického odeslání přihlášky do studia z internetových stránek https://britishasset.com/cs/investment-academy/ a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Studentem v přihlášce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Společnost závazné.

7.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.