PROJEKTOVÁ SMLOUVA K PŘEDMĚTU INVESTICE AVATAR LODGE KOSTARIKA z www.britishasset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato Projektová smlouva („Smlouva“) upřesňuje a navazuje na “VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ “BRITISH ASSET” NA PORTÁLU www.britishasset.com(“Podmínky”) uzavřené mezi Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu British Asset a společností Costa Rican B.A. Resorts Limited, sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 10821473 („Společnost BA“).

1.2. Projektová smlouva upravuje vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi upisovatelem privátních akcií projektu Avatar Lodge, Costa Rican B.A. Resorts Limited, sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 10821473 („Společnost“) a Vámi, Akcionářem Společnosti při investování prostřednictvím projektu „British Asset “, jak je tento projekt popsán níže ve Smlouvě.

1.3. Projektová Smlouva upravuje a specifikuje zejména kampaň, realizační lhůtu, rezervační systém, servisní balíček a členskou sekci, pojmy z Podmínek, projektu AVATAR LODGE KOSTARIKA.

1.4. Úprava obsažená v Projektové smlouvě a jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi, jimiž jste vázáni, mají přednost před Podmínkami. Podmínky a Projektová smlouva, včetně případných dalších dohod dohromady tvoří obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.

1.5. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Investice a Projektu. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.britishasset.com

2. ÚPIS AKCIÍ

2.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje rozsah úpisu akcií podle článku 6 Podmínek, na konkrétní podmínky emise privátních akcií k projektu Avatar Lodge Kostarika.

2.2. Společnost nabízí v rámci Avatar Lodge Kostarika k prodeji privátní britské akcie v nominální hodnotě dvatisíce (2000) britských liber, které se vztahují k majitelským právům a výnosům střediska JUNGLE SAFARI, které má ubytovací kapacitu patnácti (10) luxusních safari stanů.

2.3. Společnost nabízí v rámci Avatar Lodge Kostarika k prodeji privátní britské akcie v nominální hodnotě čtyřitisíce (4000) britských liber, které se vztahují k majitelským právům a výnosům střediska JUNGLE STUDIOS, které má ubytovací kapacitu deseti (5) luxusních studií.

2.4. Výplata ročních dividend, následný prodej akcií a další náležitosti k akciím zůstávají v platnosti podle Podmínek, zejména podle článku 6 (investice formou akcií) a článku 9 (dividendy) Podmínek.

2.5. Majitel akcie je zveřejněn v Companies House ve Velké Británii jako vlastník akcie v online systému beta.companieshouse.gov.uk, v sekci Filing History příslušné společnosti. Údaje jsou aktualizovány během emisi a dále podle právních předpisů Velké Británie.

3. KAMPAŇ

3.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “kampaň” podle článku 7 Podmínek, na konkrétní podmínky kampaně k projektu Avatar Lodge Kostarika.

3.2. Kampaň je nastavena maximálně na dobu tří (3) měsíců a to od 31.3. do 30.6. 2017 včetně nebo do vyprodání kapacity akcií, podle toho co nastane dříve. Po dobu kampaně si rezervujete počet akcií, které uhradíte do sedmi (7) dní od registrace podle bodu 7.3. Podmínek. Po úhradě dostanete elektronický certifikát “Záruka k vydání akcií”, který potvrzuje předběžné vlastnictví akcie, která bude vydána podle bodu 7.5. Podmínek. Fyzické akcie a jejich zápis do britského Companies House, Vám poté budou zaslány do sedmi (7) dní od skončení kampaně dle bodu 7.5. Podmínek.

3.3. Nedojde-li v průběhu    Kampaně    k    úspěšnému    shromáždění    finančních prostředků od Akcionářů, které odpovídají minimálně 50 % celkové výše zamýšlené Investice, bude Vám bez zbytečného odkladu po uplynutí Kampaně, tedy 30.6. 2017 vrácena platba za akcie v plné výši, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

4. REALIZAČNÍ LHŮTA

4.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “realizační lhůta” podle bodu 7.6. Podmínek, na konkrétní podmínky realizační lhůty k projektu Avatar Lodge Kostarika.

4.2. Po úspěšném ukončení Kampaně, nejpozději k 30.6. 2017 začíná běžet realizační lhůta, která činí u střediska JUNGLE SAFARI sedm měsíců (7) měsíců do 31.1. 2018 a u střediska JUNGLE STUDIOS deset  (10) měsíců do 30.4. 2018 včetně. Ukončením realizační lhůty se rozumí uvedení střediska do plného provozu.

4.3. V průběhu realizační lhůty je Akcionář informován o všech detailech realizace v členské sekci k Avatar Lodge. V průběhu realizační lhůty může již Akcionář rezervovat majitelská práva, ubytování v členské sekci v rezervačním systému.

5. MAJITELSKÁ PRÁVA

5.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “majitelská/užívací práva” (“Majitelská práva”) podle článku 8 Podmínek, na konkrétní podmínky majitelských práv k projektu Avatar Lodge Kostarika.

5.2. Ke každé nominální akcii má Akcionář majitelské právo jednoho týdnu, od soboty do soboty, ve fiskálním roce, každý rok po dobu držení akcie. Majitelským právem týdne zdarma k akcii, se rozumí ubytování zdarma podle druhu akcie ve středisku JUNGLE SAFARI, luxusní safari stany o rozloze 30 metrů čtverečních pro ubytování až čtyř (4) osob a ve středisku JUNGLE STUDIOS, luxusní chaty o rozloze 45 metrů čtverečních pro ubytování až šesti (6) osob. Součástí Avatar Lodge jsou společné prostory jako je bazén, rangerská stanice s nabídkou safari a výletů (za extra poplatky), restaurace, bar, relaxační a meditační zóny. Ubytování odpovídá klasifikaci pětihvězdičkového boutique hotelu podle jungle ekologických standardů. Specifikace ubytování naleznete v členské sekci.

5.3. Akcionář je povinen zakoupit k majitelskému právu servisní balíček pro každou osobu, která bude využívat ubytování v Avatar Eco Lodge, podle článku 8.1. Podmínek. Servisní balíček obsahuje zejména hygienické a toaletní potřeby, úklid a služby hotelového personálu, údržbu společných prostor, kyvadlovou dopravu z Lodge na pláže a zpět,  plnou penzi stravování na vysoké gastronomické úrovni, tropické ovoce po celý den, nápojový balíček ve formě neomezené konzumace přírodních ovocných šťáv, juice a smoothie, domácí limonády, minerální vody, kávy, čaje po celý den. Servisní balíček neobsahuje alkoholické nápoje, industriální limonády (Coca Cola apod.), výlety a dopravu do a z Lodge. Přesnou specifikaci servisního balíčku naleznete v členské sekci.

5.4. Cena servisního balíčku činí v Avatar Lodge pro obě střediska dvě sta šedesát (260) britských liber za dospělého účastníka na sedm nocí, týden pobytu. Děti do tří (3) let věku včetně, mají servisní balíček zdarma, Děti od čtyř (4)  do dvanácti (12) let věku včetně, platí padesát (50%) procent ceny, tedy sto třicet (130) britských liber na sedm nocí, Mladiství od třinácti (13) do šestnácti (16) let věku včetně, platí sedmdesát pět (75%) procent ceny, tedy sto devadesát pět (195) britských liber na sedm nocí, týden pobytu. Maximálně možný počet ubytovaných osob činí v JUNGLE SAFARI čtyři (4) osoby, v JUNGLE STUDIOS šest (6) osob.

5.5. Podle bodu 8.2. Podmínek může také Akcionář nevyužité ubytování prodat a tím zvýšit svůj profit z investice. Prodej volných ubytovacích kapacit je specifikován v členské sekci a Akcionář může využít za poplatek prodej skrze rezervační systém Společnosti nebo může svoje majitelská práva přeprodat sám podle podmínek jednotlivých termínů v rezervačním systému v členské sekci.

6. REZERVACE UBYTOVÁNÍ

6.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “rezervace majitelského/užívacího práva” (“Rezervace”) podle bodu 8.3 Podmínek, na konkrétní podmínky Rezervace ubytování v projektu Avatar Lodge Kostarika.

6.2. Rezervace se provádí prostřednictvím rezervačního systému v členské sekci Avatar Lodge. Rezervaci lze provést již v období účinnosti Realizační lhůty, a kdykoliv během provozu Avatar Lodge v rámci fiskálního roku. Společnost neposkytuje Akcionářům, kteří nevyužili rezervaci majitelských práv v daném roce žádné odškodnění.

6.3. Rezervace lze provádět pouze na termíny celých týdnů, od nástupního dne sobota po šestnácté hodině do soboty následujícího týdne do jedenácti hodin dopoledne. Majitelská práva platí výhradně na počet akcií, počet týdnů v daném fiskálním roce. Nelze tedy například rezervovat tři týdny v jednom roce jako držitel jedné akcie s tím, že následující dva roky nemáte majitelská práva. Akcionář si může dokoupit volné ubytovací kapacity nad rámec svých majitelských práv podle ceníku ubytování za speciální ceny pro Akcionáře.

6.4. Vzhledem k množství Akcionářů má u konkrétního data přednost Akcionář,  který  si  jej  zarezervuje  nejdříve. Společnost  nenese  odpovědnost  za dostupnost jednotlivých termínů, pokud již budou závazně rezervovány akcionáři před vámi. V rezervačním systému si zvolíte volné termíny a počet osob, které budou využívat Avatar Lodge. V rezervačním systému zaplatíte při rezervaci plnou cenu servisních balíčků jejichž úhradou mate závazně potvrzenou rezervaci. Závazná rezervace podléhá případným storno poplatkům při zrušení rezervace, vždy podle aktuálních podmínek rezervace na konkrétní termíny v rezervačním systému.

7. ČLENSKÁ SEKCE

7.1. Na začátku Realizační lhůty, tedy nejpozději 1.7.2017, dostane každý Akcionář přístupové údaje do členské sekce Avatar Lodge.

7.2. V členské sekci nalezne Akcionář veškeré informace o průběhu Realizační lhůty a může zde zejména využít rezervace majitelských práv.

7.3. Společnost komunikuje všechny podstatné informace s Akcionáři v členské sekci.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vše, co nebylo specifikováno v této Smlouvě, zůstává v platnosti Podmínek

8.2. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Avatar Lodge Kostarika. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.britishasset.com

8.3. V případě zásahu vyšší moci nenese Společnost zodpovědnost za plnění svých povinností plynoucích z této Smlouvy. Válka, přírodní katastrofy, havárie všeho druhu, dopravní poruchy, stávky, výluky, nedostatek surovin, přepravní kapacity, energie a pracovních sil, které omezují nebo znemožňují Společnosti plnění povinností se považují za vyšší moc. V případě zásahu vyšší moci nemá Akcionář vůči Společnosti žádné nároky na náhradu škody nebo jiné újmy.