VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ “BRITISH ASSET” NA PORTÁLU britishasset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností Thailand B.A. Resort LTD., sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company ID No. 10932353 („Společnost“) a Vámi, Akcionářem Společnosti při investování prostřednictvím projektu „British Asset “, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti britishasset.com („Online systém“) a následné užívání investičních projektů prostřednictvím Online systému.

1.3. Tyto Podmínky jsou pro Vás závazné od okamžiku registrace v Online systému Společnosti. Kromě těchto Podmínek obsahuje konkrétní úpravu práv a povinností Společnosti a Vás, jakožto partnera účastnícího se Projektu, též Projektová smlouva, („Projektová smlouva“). Podmínky a Projektová smlouva, včetně případných dalších dohod dohromady tvoří obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.

1.4. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.5. Úprava obsažená v Projektové smlouvě a jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi, jimiž jste vázáni, mají přednost před těmito Podmínkami.

1.6. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách, a to i když je tento pojem použit v jiných dokumentech souvisejících s Vaší účastí na Projektu (zejména v Projektové smlouvě). Přehled definic najdete v článku 17 Podmínek.

2. SPOLEČNOST

2.1. Kontaktní e-mailová adresa Společnosti je info@britishasset.com. Webová stránka Projektu je britishasset.com

2.2. Společnost s Vámi komunikuje především prostřednictvím Online systému a webových stránek nebo také  elektronickou  poštou  prostřednictvím  kontaktní  e-mailové  adresy. Se Společností lze komunikovat rovněž prostřednictvím korespondenční adresy 71 - 75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ.

2.3. Společnost je korporací Private limited Company (LTD.) a neposkytuje investiční  služby ve smyslu Evropské regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

2.4. Platnost, výklad a plnění těchto podmínek se řídí a jsou v souladu s právním řadem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Britské soudy budou mít nevýhradní pravomoc k řešení jakéhokoli sporu, porušení nebo jakékoli jiné podobné záležitosti, která vznikla nebo může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

3. PROJEKT

3.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu British Asset, který je kombinací sdíleného spoluvlastnictví nemovitostí (tzv. shared economy) a finanční investice do obchodní činnosti Společnosti, která Vám zároveň může přinášet zajímavý výnos.

3.2. Podstatou Projektu je sdružení prostředků jednotlivých Akcionářů jako jste Vy pro účely zakoupení Předmětu investice Společností. Předmětem investice, do kterého prostředky Společnost vloží, je vždy nemovitá věc (pozemky, hotely, rekreační nemovistosti).

3.3. Způsob a pravidla registrace do Projektu a pravidla využívání Online systému přístupného přes webové stránky Společnosti uvádí čl. 4 a 5 Podmínek.

3.4. Popis způsobu investování, včetně související úpravy práv a povinností obsahuje čl. 6 Podmínek. Jednotlivé platby, včetně výnosů, jsou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými níže v článku 7 těchto Podmínek.

4. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

4.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti britishasset.com který obsahuje přehled Investic a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.

4.2. Akcionář, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

4.3. Akcionář, který je právnickou osobou je povinen při registraci do Online systému zadat obchodní firmu, příp. svůj název, identifikační číslo, plnou adresu svého sídla, identifikační údaje statutárního orgánu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Identifikační údaje statutárního orgánu je Akcionář – právnická osoba – zadat v rozsahu požadavků na údaje fyzické osoby v čl. 4.2 shora.

4.4. Společnost je oprávněna Vás vyzvat v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti (včetně možnosti požadovat příslušné doklady či jiné písemnosti). Nebude-li této výzvě v přiměřené době uvedené ve výzvě vyhověno, můžeme Váš uživatelský účet zablokovat anebo úplně zrušit.  Pokud dáte Společnosti úmyslně nepřesné nebo zavádějící údaje, je Společnost oprávněná ukončit vzájemný  smluvní  vztah  dle  Podmínek  a  Projektové  smlouvy    a ukončit Vaši registraci v Online systému.

4.5. Akcionáři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Akcionáře v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Akcionář, který se aktuálně neúčastní žádné Investice je oprávněn zažádat o své odstranění z databáze za předpokladu, že Společnost neeviduje za Akcionářem žádné pohledávky. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 15 Podmínek.

5. ONLINE SYSTÉM

5.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému,        o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti,   a   s   výjimkou   neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

5.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Akcionáře nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek nebo Realizační smlouvy, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

5.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Akcionáři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Akcionář je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

5.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu.

6. INVESTICE FORMOU AKCIÍ

6.1. Společnost v rámci své  činnosti  pečlivě  vybírá  Předměty  investice,  které  následně  v rámci Online systému Akcionářům prezentuje včetně konkrétních podmínek Investice prostřednictvím Online systému. Takovým Předmětem investice je vždy věc nemovitá (např. hotelový či apartmánový ubytovací resort). Společnost jednotlivé Předměty investice vždy vybírá tak, aby zajišťovaly možnost pronájmu a tím ekonomického zisku pro Společnost a Akcionáře a zároveň, aby se jednalo o atraktivní rekreační nemovitosti pro Akcionáře, kteří se rozhodnou Předmět investice užívat.

6.2. V rámci popisu Investic v Online systému vždy Akcionář – uživatel – vidí, jaké jsou aktuálně otevřené Investice a jaká je jejich procentuální zainvestovanost ze strany Akcionářů a co je konkrétním Předmětem investice. Online systém obsahuje u každé Investice její popis, včetně doby konkrétní Investice a popisu Předmětu investice.

6.3. Každá Investice v rámci Online systému je rozdělena na soukromé akcie. U každé Investice je explicitně uvedeno, kolik celkem představuje akcií, kolik akcií je volných k investici a zároveň je zde uvedena cena jedné akcie pro danou konkrétní investici. Jedna akcie u Investice znamená zároveň nejnižší možnou částku, kterou může Akcionář poskytnout.

6.4. Maximální počet akcií na jednoho investora je omezen pouze počtem zbývajících neprodaných akcií. Pokud byste jako Akcionář měl zájem o již plně zainvestovanou Investici, můžete kontaktovat Společnost, která vás zařadí na seznam čekatelů pro případ, že by některý z Akcionářů  ztratil na své účasti na Investici zájem.

6.5. Společnost nabízí soukromé akcie, které nejsou svou podstatou veřejně obchodované finanční nástroje na kapitálových trzích. Každá soukromá akcie představuje cenný papír, který potvrzuje vlastnictví investorem podílu v THAILAND B.A. RESORT LTD, Company No. 10932353 odpovídacího nominální hodnotě, uvedené na akcie. Akciové podíly jsou uvedeny u zápisu společnosti THAILAND B.A. RESORT LTD v obchodním rejstříku Companies House v rozsahu požadovaném zákonem Spojeného Království Companies Act v platném znění a jsou aktualizované dle zákonných podmínek a při každé emise.

6.6. Poplatek za vydání každé Akcie činí 89 liber, při nákupu deseti a vice akcií je poplatek 49 liber.

6.7. Akcionář může akcii prodat po minimálním držení akcie šest měsíců. Společnost má předkupní právo, musí nám jí nabídnout k odkupu jako prvním. Při každé změně majitele akcie se platí poplatek spojený s převodem akcie ve výši 1,9% z prodejní ceny akcie.

7. REZERVACE, KAMPAŇ, PLATBA A REALIZACE INVESTICE

7.1. Na každý Projekt běží časově omezená Kampaň na webových stránkách Společnosti. Poté, co si zvolíte v kampani konkrétní Investici, potvrdíte tuto svou volbu závazně  prostřednictvím   Online   systemu vyplněním rezervačního formuláře, kde uvedete počet akcií. Součástí rezervace je právně závazný souhlas s těmito Podmínkami a Projektovou smlouvou, která je nedílnou součástí každé konkrétní Investice a Projektu.

7.2. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Investice a Projektu. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu britishasset.com

7.3. Po odeslání rezervace Vám Společnost zašle potvrzení o rezervaci a společně s potvrzením o rezervaci Vám bude emailem zaslána výzva k uhrazení ceny akcií a poplatku za vydání akcií dané Investice společně se lhůtou ke složení těchto prostředků, která nebude kratší než sedm (7) dní. Uhrazením plné ceny akcií a poplatku za vydání akcií dochází k rezervaci příslušného počtu akcií v rámci trvání Kampaně. Pokud nedojde k uhrazení ceny akcií do sedmi dní, rezervace se ruší.

7.4. Nedojde-li    v průběhu    Kampaně    k    úspěšnému    shromáždění    finančních prostředků od Akcionářů, které odpovídají minimálně 50 % celkové výše zamýšlené Investice, bude Vám bez zbytečného odkladu po uplynutí Kampaně vrácena platba za akcie v plné výši.

7.5. V případě úspěšného shromáždění finančních prostředků dané Investice, obdrží Akcionář do 7 pracovních dnů od skončení Kampaně akcie fyzicky poštou na adresu uvedenou v rezervačním formuláři a také přístup do členské sekce v Online systému konkrétního Projektu.

7.6. Po skončení Kampaně (časově specifikované na webových stránkách) počíná běh tzv.  realizační  lhůty.  Realizační  lhůta  se pohybuje v řádu několika jednotek měsíců a je různá v závislosti na druhu Investice, celkové výši Investice a složitosti jejího pořízení, obstarání či vybudování souvisejících funkcionalit a služeb. Realizační lhůta je uvedena v rámci Online systému u každé Investice a rovněž v Projektové smlouvě. Během této lhůty Společnost přijímá platby za zbylé  akcie od Akcionářů, vyjednává  finální  podmínky  pořízení  Předmětu  investice   a zajišťuje další předpoklady úspěšné Realizace investice. Akcionář je informován v členské sekci o průběhu Realizace investice.

8. UŽÍVACÍ PRÁVO K PŘEDMĚTU INVESTICE

8.1. Po skončení Realizační lhůty dochází ke spuštění provozu Předmětu Investice, rekreačních nemovitostí. Každý Akcionář má užívací právo k danému předmětu Investice, ubytování v rekreační nemovitosti. Základní užívací právo je specifikováno jednou akcií, jeden týden ve fiskálním roce (12 kalendářních měsíců počítaných od nákupu akcie a vzniku užívacího práva) ubytování zdarma po dobu držení akcie. K užívacímu právu má Akcionář povinnost koupit služby servisního balíčku (all inclusive) na každou osobu, která bude využívat užívací právo ubytování zdarma k předmětu Investice. Konkrétní podmínky a výše poplatku servisního balíčku jsou explicitně  uvedeny  v rámci  Online  systému  u každé jednotlivé Investice a v Projektové smlouvě.

8.2. Akcionář může užívací právo též přeprodat či přenechat třetí straně podle konkrétních podmínek v rámci Online systému u každé jednotlivé Investice.

8.3. Rezervace užívacího práva, rekreačního ubytování, se provádí prostřednictvím rezervačního Online systému v členské sekci dané Investice. Rezervovat si Užívací právo  lze v období účinnosti Realizační lhůty, případně v jiném období uvedeném v Online systému. Akcionář je povinen provést rezervaci příslušných dat užívání nejpozději 12 měsíců po skončení Realizační lhůty (ve fiskálním roce). Vzhledem k množství Akcionářů má u konkrétního data přednost Akcionář,  který  si  jej  zarezervuje  nejdříve. Podmínky rezervace jednotlivých týdnů jsou explicitně uvedeny v rezervačním Online systému a členské sekci jednotlivé Investice.  Společnost  nenese  odpovědnost     za dostupnost jednotlivých termínů. Společnost neposkytuje Akcionářům, kteří nestihli rezervaci, žádné odškodnění.

9. DIVIDENDY

9.1. Akcionář má nárok na podíl ze zisku formou dividend vyplácených jednou ročně po skončení fiskálního, hospodářského roku. Fiskální rok běží prvním měsícem od skončení Realizační lhůty a uvedení předmětu Investice do provozu po dalších dvanáct měsíců.

9.2. Do devadesáti dní (90) po skončení fiskálního roku vydá Společnost Výroční zprávu s hospodářským výsledkem dané Investice v Online systému, členské sekci příslušné Investice. Vyplacení dividend proběhne do 30 kalendářních dnů po zveřejnění Výroční zprávy na Vámi zadaný bankovní účet. Účetní a daňové záležitosti si každý Akcionář řeší samostatně, Společnost za ně nenese odpovědnost.

9.3. Každá akcie garantuje procentuální podíl na výplatě dividend z nominální hodnoty akciových podílů dle platné legislativy a účetních předpisů.

10. UKONČENÍ PŘEDMĚTU INVESTICE

10.1. Společnost s Akcionáři hodlá provozovat předmět Investice na dobu neurčitou v režimu rekreační nemovitosti s ročním vyplácením dividend. V případě prodeje předmětu Investice, rekreační nemovistosti, dojde k vyrovnání s Akcionáři.

10.2. O případném prodeji či ukončení provozu předmětu Investice rozhoduje Společnost, která oznámí Akcionářům tento záměr a podmínky v Online systému příslusného předmětu Investice.

10.3. Základní model vyrovnání s Akcionáři při prodeji či ukončení Investice je následující. Společnost prodá předmět Investice za nejvyšší možnou cenu. Z této ceny se odečtou případné provozní závazky a náklady spojené s prodejem předmětu Investice. Výsledná částka se vydělí počtem vydaných akcií, čímž se určí výstupní cena jedné akcie. Tato částka bude použita k vyrovnání s Akcionáři podle podmínek zveřejněných v Online systémue příslušného předmětu Investice.

11. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

11.1. Společnost Vám bude doručovat dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail, nebo jiná elektronická média), běžnou poštou nebo kurýrní službou zasláním na Vaši adresu uvedenou při registraci do Online systému nebo na jinou adresu, kterou Společnosti oznámíte.

12. UKONČENÍ SMLOUVY

12.1. Projektová smlouva k předmětu Investice se uzavírá na dobu neurčitou.

12.2. K ukončení smluvního vztahu mezi Společností a Vámi dle těchto Podmínek nebo Projektové smlouvy může dojít na základě vzájemné dohody okamžitě nebo ke sjednanému datu, a to po vyrovnání všech vzájemných závazků. Akcionář může akcie převést na jiného akcionáře včetně všech práv a povinností, zejména s podílem na ročních dividendách a s užívacím právem podle bodu 6.7. těchto Podmínek. Vyrovnáním všech vzájemných závazků a přepsáním, převedením Akcie na jiného Akcionáře končí smluvní vztah mezi původním Akcionářem a Společností.

12.3. Pokud porušíte podmínky definované v Podmínkách či Projektové smlouvě, může Společnost smluvní  vztah  mezi  Společností  a  Vámi  jednostranně  ukončit  výpovědí v následujících  případech:   (i) sdělíte   Společnosti   nepravdivé   údaje   v souvislosti   s registrací do Online systému; (ii) nezaplatíte ve lhůtě rezervaci akcií u Investice, kde jste přislíbil svojí účast prostřednictvím Online systému; (iii) nesložíte ve lhůtě 7 dní     100 % zálohu na zarezervované akcie; (iv) užíváte  Předmět  investice  v rozporu  s Podmínkami nebo Projektovou smlouvou.  V případě ukončení smluvního vztahu ze  strany  Společnosti z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto čl. 12.3, Společnost nevrací Akcionáři žádné finanční prostředky, tyto propadají ve formě smluvní pokuty za porušení smluvního vztahu Akcionářem.

13. DŮSLEDKY ZRUŠENÍ SMLOUVY

13.1. Ukončení smluvního vztahu vyplývajícího z Podmínek nebo Realizační smlouvy nemá žádný vliv na práva a povinnosti Společnosti a Akcionáře, vyplývající z vlastnictví Akcií, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Po ukončení smluvního vztahu vyplývajícího z Podmínek nebo Realizační smlouvy nelze požadovat užívání Předmětu investice.

13.2. Po úplném ukončení smluvního vztahu Společnost zruší Váš přístup do Online systému. Vaše práva a závazky vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení Podmínek nebo Realizační smlouvy, které mají z povahy věci trvat i po ukončení vztahu, zůstávají platné a vymahatelné.

14. PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A SPOLEČNOSTI

14.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému a opětovně při uzavření Realizační smlouvy rovněž prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů. Akcionáři, jejichž účast   v Projektu  je  spojena  s držbou  akcií  výslovně  prohlašují,  že  jsou  seznámeni   s Emisními podmínkami těchto akcií a souhlasí s nimi.

14.2. V rámci popisu Investic jsou prezentována některá očekávání Společnosti ve vztahu       k jejich povaze. Tato očekávání jsou založena na pracovních předpokladech Společnosti a mají výhradně ilustrační charakter. Vzhledem ke své obecné povaze, informace uvedené u jednotlivých Investic v Online systému neobsahují všechny skutečnosti, které mohou být pro Vás relevantní k tomu, abyste mohl učinit informované rozhodnutí ve vztahu k Investici, a před rozhodnutím pro Investici Vám doporučujeme provést důkladnou samostatnou osobní analýzu příležitosti.

14.3. Společnost neposkytuje žádnou záruku toho, že dojde k Realizaci investice. Realizace investice je závislá na agregovaném zájmu Akcionářů a pokud nedojde v průběhu Realizační  lhůty  ke  shromáždění  přislíbených  prostředků  v souladu  s Podmínkami   a Projektovou smlouvou, Realizace investice neproběhne. Souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašujete, že jste seznámen s tím, že Vám v důsledku nerealizování   Investice   nemohou   z   důvodu   nedostatku   Akcionářů vzniknout žádné nároky vůči Společnosti ani žádné třetí osobě než nároky výslovně uvedené v těchto Podmínkách (zejména vrácení rezervace akcií v době Kampaně dle bodu 7.4. Podmínek).

14.4. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vyplývající z účasti na  Projektu,  kromě  takových,  které  jsou  výslovně  uvedeny      v Podmínkách anebo vyplývají ze závazného ustanovení zákona.

14.5. Souhlasem s těmito Podmínkami potvrzujete, že při registraci do Online systému   a před uzavřením Projektové smlouvy jste byl informován o všech skutečnostech souvisejících s podmínkami Projektu, včetně systému, výše a splatnosti plateb vyžadovaných pro účast v Projektu, výše a splatnosti plateb ve Váš prospěch, a že jste byl seznámen se všemi pravidly vztahujícími se k Projektu.

15. OSOBNÍ ÚDAJE

15.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní číslo nebo e-mail, které sdělíte.

15.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

15.3. V případě změny údajů jste povinen oznámit a případně i doložit tuto změnu Společnosti. Berete zároveň na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše údaje mohou být zpracovávány a sdíleny s třetími subjekty za účelem zajištění řádného fungování Projektu a  Realizace  investic,  pro  zajištění  plnění  práv  a  povinností  vyplývajících  z Podmínek a Realizační smlouvy, pro účely identifikace Vaší osoby a dále pro marketingové účely Společnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

16.2. Pokud jakékoli ustanovení Realizační smlouvy, Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným     či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

16.3. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

16.4. Akcie jsou standardně součástí dědického řízení podle právního řádu státu, ve kterém řízení probíhá.

17. DEFINICE

Akcie“ znamená akcii, představující podíl na akciovém kapitálu společnosti THAILAND B.A. RESORT LTD, sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 2QJ, Company No. 10932353 cenný papír vydaný Společností, ze kterého Akcionáři vyplývá výnos v podobě roční dividendy a užívacího práva k předmětu Investice.

Akcionář“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle anglického práva THAILAND B.A. RESORT LTD, sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9QJ, Company ID No. 10932353

Projekt“ znamená komunitní project British Asset provozovaný prostřednictvím webového portálu britishasset.com který je kombinací sdíleného spoluvlastnictví rekreačních nemovitosti (tzv. shared economy) a finanční investice, jehož podstatou je sdružení prostředků jednotlivých právnických a fyzických osob za účelem zakoupení Předmětu investice Společností a dalším využívání Předmětu investice Společností a jednotlivými osobami účastnícími se na projektu.

Investice“ znamená příležitost k investici, která byla vybrána Společností, jejímž předmětem je vybraná nemovitost pro rekreační účely a kterou Společnost hodlá realizovat v případě, že by dostatečné množství Akcionářů  přislíbilo svou finanční účast na příležitosti.

Předmět Investice“ znamená rekreační nemovitost, která má být v rámci Investice pořízena či vybudována z prostředků shromážděných v rámci Projektu.

Kampaň“ znamená doba po kterou je Investice nabízena na webových stránkách www.britishasset.cz . Doba kampaně je závislá na konkrétní Investici, nejdéle však činí tři měsíce.

Realizace investice“ znamená proces, kdy dojde k pořízení nemovitosti v rámci Projektu na základě odpovídajícího zainvestování konkrétní Investice.

Realizační lhůta“ znamená časové období specifikované pro každou Investici individuálně, během kterého Společnost přijímá platby od Akcionářů dle jejich přislíbené účasti    a Projektu, vyjednává finální podmínky pořízení Předmětu investice a zajišťuje další předpoklady úspěšné Realizace investice.

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek britishasset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi jimi a Společností. Součástí online systému je take členská sekce pro jednotlivé předměty Investice.

Projektová smlouva“ znamená elektronickou smlouvu mezi Akcionářem a Společností, která blíže specifikuje podmínky účasti Akcionáře na konkrétní Investici.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.